CLUJ-NAPOCA, TRANSYLVANIA, ROMANIA
4-7 August 2022

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI “UNTOLD KARAOKE RIDE BY MOL”

                                                                                                                    

Art. 1 - Organizatorii și Regulamentul Oficial al Campaniei

1) CampaniaUNTOLD KARAOKE RIDE BY MOL” este organizată si desfășurată de către UNTOLD SRL, persoană juridică română cu sediul social în mun. Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu, nr. 122A, jud. Cluj, înregistrată în Registrul Comerțului cu nr. J12/3105/12.10.2015,  având Cod de Înregistrare Fiscală RO 35113711, reprezentată legal prin Sebastian Ferent, in calitate de Administrator, denumit în continuare ,,Organizator”.

2) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”) este finală și obligatorie pentru Participanți.

3) Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”) și sunt de acord cu Politica de confidențialitate a societății UNTOLD SRL, pe care o puteți accesa oricând pe site-ul https:/untold.com/ la secțiunea Politica de confidențialitate.

4)  Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, pe site-ul https://untold.com/, la secțiunea INFO.

5) Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea și/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoștință publică în modalitățile prevăzute la art. 1 alin. (4).

Art. 2 – Temeiul legal

6) Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piața actualizată și în conformitate cu legislația incidentă în materie.

 

Art. 3 – Teritoriul și durata de desfășurare a Campaniei

7) Înscrierea în Campanie se face în mod gratuit, pentru orice participant, indiferent de locație, prin urmarea instrucțiunilor postate de Organizator, respectiv:

Pasul 1. Comunică-ne datele tale (nume si prenume, număr de telefon si adresa de e-mail) și arată-ne că esti deținătorul unui bilet/abonament de participare la festivalul UNTOLD, editia 2021, si poti castiga o cursă gratuită pentru tine si grupul tău prieteni cu care ti-ar placea sa mergi la festival (maxim 3), cu una din mașinile marca RENAULT implicate in campanie. Cursa gratuită se va desfășura de la una din benzinăriile MOL mentionate la art.6 pct.24, către locatia de acces in perimetrul festivalului (Opera Maghiara din Cluj-Napoca). 

Serviciul de transport gratuit se va asigura zilnic, pe perioada 09.09.2021-12.09.2021, conform următoarelor intervale orare:

1. 15:00-16:00

2. 16:00-17:00

3. 17:00-18:00

4. 18:00-19:00

 

Vor fi în total 4 curse pe zi, asigurate cu cele două mașini marca RENAULT care se vor afla la locațiile precizate la art. 6, pct. 24, respectiv benzinăriile MOL.

8) Vor fi desemnați 32 de câștigători, pe principiul întâietății înscrierii în campanie.

9) De asemenea, participanții trebuie să fie de acord cu termenele și condițiile prezentului Regulament și cu Politica de confidențialitate a societății Untold SRL, precum și să respecte să respecte toate prevederile legale adoptate la nivel national sau local în materia combaterii efectelor pandemiei de COVID-19pentru a putea partcipa la cursa oferita de Organizator;

10) Campania va începe în data de 06.09.2021 ora 10:00, ora României, și se va încheia la data de 11.09.2021, ora 10:00, ora României (,,Perioada Campaniei”). Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data de încheiere a prezentei Campanii. Noua dată va fi comunicată prin Act Adițional la prezentul Regulament și va intra în vigoare de la data publicării pe site.

11) Campania va fi comunicată pe site-ul www.untold.com. De asemenea, aceasta va fi comunicată și de pe paginile de socializare ( facebook sau Instagram) a  Partenerului Organizatorului, respectiv MOL ROMÂNIA, avnd datele MOL România Petroleum Products SRL, cu sediul în Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 77, Etaj 1, Camera C.1.1, Clădirea C-D The Office, înregistrată la Reg. Comerțului Cluj sub nr. J12/729/2000, CUI RO7745470.

12) Valoarea estimată totală a premiilor acordate conform Campaniei este de 20.000 RON.

Art. 4 - Dreptul de participare

13)  Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice care urmăresc instrucțiunile oferite în prezentul Regulament și pe pagina de Instagram si/sau Facebook și sunt de acord cu condițiile prezentului Regulament.

14) La această Campanie pot participa doar persoanele majore care au împlinit vârsta de 18 ani.

15) Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

·         persoanele care nu au fost de acord cu prezentul Regulament

·         angajații oricăror societăți implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei.

·         angajații societății UNTOLD S.R.L.;

De asemenea, rudele angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Campanie.

16) Înscrierile care nu respecta condițiile de mai sus și prevederile prezentului Regulament nu vor fi luate în considerare și vor fi eliminate.

17) Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participant Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia din urmă, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți, fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora.

18) Nu vor fi luate în considerare înscrierile transmise în următoarele condiții:

·         Dacă acestea sunt transmise în afara perioadei de înscriere, conform articolului 3 de mai sus;

·         Dacă acestea au fost efectuate prin tentative de fraudă, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricăreia dintre condițiile și termenii Regulamentului;

·         Nu au legatura cu natura și scopul Campaniei, așa cum sunt acestea detaliate în cadrul prezentului Regulament.

 

Art. 5 - Mecanismul Campaniei și Modalitatea de înscriere în Campanie

19) Pentru a participa la prezenta Campanie, participantii trebuie să respecte mentiunile precizate la art. 3 pct.7, pct. 8 si 9, și să fie de acord cu prezentul Regulament.

20) Prin înscrierea datelor sale pe site participantul este de acord și înțelege Regulamentul acestei campanii.

 

Art. 6 - Premiul și Acordarea acestuia

21) Organizatorul va acorda premiul menționat la art. 3 pct. 7.1. către 32 câștigători. Acestia vor fi alesi pe principiul întâietății înscrierii în Campanie, in măsura în care au respectat toate regulile Campaniei.

22) Va beneficia de premiu cel/cea care a respectat toate instrucțiunile din Campanie, a furnizat datele sale si a prietenilor săi si a fost printre primii înscriși în campanie, beneficiind de locurile puse la dispozitie de către Organizator. De asemenea, participantul va trebui sa dovedeasca că este deținătorul unui bilet/abonament valabil, care asigură participarea la editia 2021 a festivalului, si să respecte toate Normele in materie de prevenire si combatere a pandemiei de COVID-19, pentru a putea participa la cursa gratuită.

23) Începand cu data de 06.09.2021 si pana la data de 11.09.2021, Untold va alege si desemna castigatorii în funcție de rapiditatea cu care aceștia se inscriu în campanie, pe principiul: “primul venit, primul servit”, în funcție de locurile disponibile, și îi va informa pe câștigători printr-un e-mail sau telefonic, în acceași zi în care s-au înscris.

24) Premiul acordat în cadrul Campaniei constă în asigurarea transportului gratuit către locația de acces în perimetrul festivalului UNTOLD (Opera Maghiară din Cluj-Napoca), de la una din benzinăriile MOL implicate în campanie, mai exact:

 

a.       Benzinăria MOL din Cartierul Dorobantilor din Cluj-Napoca, adresa: Calea Dorobanților 58-60, Cluj-Napoca 400117

b.       Benzinăria MOL din Cartierul Observator din Cluj-Napoca, adresa: Strada Observatorului 76-78, Cluj-Napoca 400363

 

25) Dacă potențialul câștigător al premiului nu poate fi contactat din motive care nu sunt din vina Organizatorului, sau este contactat, dar nu oferă detaliile solicitate pentru a-i putea pune la dispoziție premiul solicitat sau renunță la premiu (anulează rezervarea cursei), va pierde dreptul de a primi premiul.

De asemenea, potențialul câștigător va pierde dreptul la premiu, in condițiile în care nu respectă oricare din cerințele si conditiile participării la Campanie (inclusiv, respectarea normelor în materie de prevenire si combatere a pandemiei de COVID-19, sau a celei ce impune detinerea unui bilet valabil la festivalul UNTOLD, editia 2021).

26) Modalitatea in care participantul va beneficia de premiu va fi comunicată de către Organizator prin intermediul adresei de e-mail sau telefonului.

27) Participanților la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de alte cheltuieli directe sau indirecte suplimentare de către Organizator, însă aceștia vor suporta individual orice alte cheltuieli în afara celor suportate de către Organizator conform art. 7.1. Nu se poate acorda contravaloarea în bani a premiilor câștigate în cadrul prezentei Campanii, respectiv nu se pot schimba premiile oferite în cadrul prezentei Campanii. De asemenea, în cazul în care din orice motiv Festivalul Untold nu va mai avea loc în data de 9-12 Septembrie 2021, Câștigătorul nu va avea dreptul la premiu sau la plata contravalorii sale.

 

Art. 7 – Responsabilitate

28) Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

29) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a regulilor din prezentul Regulament sau orice alte tentative care ar putea afecta derularea prezentei campanii și/sau  imaginea acestei Campanii.

30) Organizatorul Campaniei nu va avea nicio răspundere și nu va putea fi implicat în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra Premiului primit, cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu aceasta Campanie.

31)  În eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

a.       Nicio eroare în datele furnizate de către Castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor.

b.       Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului/dispozitivului personal de către Participant (întreruperea sursei electrice a computerului/dispozitivului personal de pe care se face achiziționarea, înscrierea, etc.; erori date de sistemul de operare instalat pe computer; erori date de virusarea sistemului de operare al computerului/dispozitivului personal; erori date de folosirea cu rea voință a tehnologiei de către Participant în scopul de a manipula rezultatele înscrierii și participării la campanie);

c.       Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la Campanie, dacă aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita;

d.       Eventualele dispute între Participanți legate de drepturile asupra adreselor de e-mail.

e.       Imposibilitatea unui Participant de a beneficia de premiu din cauza nerespectării în integralitate a Regulamentului Campaniei și/sau din cauza numelui și/sau prenumelui și/sau a datelor eronate transmise.

32) Aceste circumstanțe se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Campaniei. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si / sau întreruperilor care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet, și / sau a echipamentelor de calcul, și / sau a aplicațiilor furnizorului de Internet/plată, și / sau nefunctionarea / funcționarea defectuoasă a e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice, și / sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme, și / sau defecțiuni tehnice ale operatorilor de telefonie sau de plată.

33) Participantii acceptă în mod expres, neechivoc și definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința Castigatorilor, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta Regulamentul Campaniei sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa pună la dispoziția Organizatorului toate datele de contact relevante.

34) Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial și care va fi desemnată prin programul simpliers.com, în mod aleatoriu. Din momentul primirii premiului de către câștigător, Organizatorul este eliberat de orice obligație față de Participantul castigator si fata de toti ceilalti participanti.

 

Art. 8 - Litigiile și legea aplicabilă

35) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă din municipiul Cluj-Napoca, în conformitate cu dreptul comun.

36) Legea aplicabilă este legea română.

Art. 9 – Taxe și impozite

37) Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (1) din Codul Fiscal aprobat prin Legea numărul 227 din 2015, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

 

Art. 10. – Prelucrarea datelor cu caracter personal

38) Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament, a Politicii sale de confidențialitate și a legislației în vigoare. Prin participarea la Campanie, Participanții consimt ca Organizatorul să colecteze, să înregistreze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu Politica sa de confidentialitate, prezentul Regulament si Legislatia in vigoare, datele cu caracter personal.

39) Prezentul capitol al regulamentului se completează cu prevederile privind protecția datelor cu caracter personal din Politica de confidențialitate pe care clientul le acceptă prealabil înscrierii în Campanie. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor, cu Politica de confidențialitate UNTOLD si cu prezentul Regulament.

40) Categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum și scopul colectării și prelucrării sunt cele menționate în acordul de prelucrare date cu caracter personal asupra căruia participanții la Campanie au consimțit în mod expres, în relația cu UNTOLD, prin acceptarea Politicii de confidențialitate.

41) Participanții au, în relație cu operatorul/împuterniciții acestuia, drepturile conferite de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul la opoziție la colectarea și prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

42) Prin acceptarea prezentului Regulament si a Politicii de confidentialitate, Participanții iau la cunoștința faptul că le sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor lor.

 

Art. 10 – Încetarea campaniei

43) Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

44) Forța majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de forță majoră.

45) Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 din Codul Civil. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existența acestuia participanților la Campanie, în termen de 2 (două) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

Art. 11 -  Alte Clauze

46) Deciziile Organizatorului privind campania și promoțiile acordate sunt finale și aplicabile tuturor Participantilor.

47) Premiile neacordate vor ramane în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

48) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

 

UNTOLD RADIO
NOW PLAYING: