3-6 August 2023
CLUJ-NAPOCA, TRANSYLVANIA, ROMANIA

artist-launch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIE

UNTOLD Artist Launch Giveaway          

 

Art. 1 - Organizatorii și Regulamentul Oficial al Campaniei

1) CampaniaUNTOLD Artist Launch Giveawayeste organizată si desfășurată de către UNTOLD PRODUCTION, persoana juridica romana cu sediul social in mun. Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu, nr. 122A, jud. Cluj, inregistrata in Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Cluj cu nr. J12/5129/2021, avand Cod de Inregistrare Fiscala 45114420, reprezentată legal prin administrator Ferenț Sebastian, denumită în continuare ,,Organizatorul”. 

 

2) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”) este finală și obligatorie pentru Participanți.

3) Participanții la Campanie sunt obligați să respecte termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial al Campaniei (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”) și sunt de acord cu Politica de confidențialitate a societății UNTOLD PRODUCTION, pe care o puteți accesa oricând pe site-ul https:/untold.com/ la secțiunea Politica de confidențialitate.

4)  Regulamentul Oficial este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, oricând pe perioada Campaniei, pe site-ul https://untold.com/, la secțiunea INFO.

5) Organizatorul își rezervă dreptul de a completa și/sau modifica Regulamentul Oficial, completarea și/sau modificarea urmând a fi adusă la cunoștință publică în modalitățile prevăzute la art. 1 alin. (4).

Art. 2 – Temeiul legal

6) Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piața actualizată și în conformitate cu legislația incidentă în materie. 

Art. 3 – Teritoriul și durata de desfășurare a Campaniei

7) Înscrierea în Campanie se face în mod gratuit, pentru orice participant, indiferent de locație, prin urmarea instrucțiunilor postate de Organizator, respectiv:

Pasul 1. Utilizatorul accesează pagina untold.com/artists-launch

Pasul 2. Utilizatorul își completează datele de contact

Pasul 3. Utilizatorul completează răspunsurile la întrebări

Pasul 4. Utilizatorul confirm că are peste 18 ani

8) Vor fi desemnați în total 2 (doi) câștigători prin tragere la sorți prin intermediul platformei random.org,  2 câștigători care sa nu aiba nici un like la un comentariu, tag la 2 prieteni, follow/like paginii de Instagram/Facebook, daca toate comentarile o sa aiba like, se va alege unul dintre comentarii ca si castiagtor. iar premiul constă într-o invitație dubla VIP la Festivalul UNTOLD Ediția 2023 pentru fiecare câștigător în parte + cazare pe intreaga perioada a festivalului pentru 2 (doua) persoane.

 

9) De asemenea, participanții trebuie să fie de acord cu termenele și condițiile prezentului Regulament și cu Politica de confidențialitate a societății UNTOLD PRODUCTION.

10) Campania va începe în data de 16.03.2023 ora 12:00, ora României și se va încheia la data de 23.03.2023, ora 18:00, ora României. (,,Perioada Campaniei”). Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica data de încheiere a prezentei Campanii. Noua dată va fi comunicată prin Act Adițional la prezentul Regulament și va intra în vigoare de la data publicării pe site. 

11) Campania va fi comunicată pe site-ul www.untold.com și pe pagina oficială de Instagram si/sau Facebook a Organizatorului.

12) Valoarea estimată totală a premiilor acordate conform Campaniei este de 125,000 RON.

Art. 4 - Dreptul de participare

13)  Se pot înscrie în vederea participării la Campanie numai persoanele fizice care urmăresc instrucțiunile oferite în prezentul Regulament și pe pagina de Instagram si/sau Facebook și sunt de acord cu condițiile prezentului Regulament.

14) Persoanele minore nu pot participa la acest concurs

15) Nu pot participa la Campanie următoarele categorii de persoane:

  • persoanele care nu au fost de acord cu prezentul Regulament
  • angajații oricăror societăți implicate în realizarea oricăror activități legate de organizarea și desfășurarea Campaniei.
  • angajații societății UNTOLD PRODUCTION;
  • Persoanele minore

De asemenea, rudele angajaților menționați mai sus (respectiv copii/părinți, frați/surori, soț/soție) nu au dreptul de a participa la Campanie.

16) Înscrierile care nu respecta condițiile de mai sus și prevederile prezentului Regulament nu vor fi luate în considerare și vor fi eliminate.

17) Orice eroare și/sau omisiune cu privire la datele personale furnizate de către Participant Organizatorului nu atrage răspunderea acestuia din urmă, acuratețea datelor de contact furnizate de Participanți, fiind în responsabilitatea exclusivă a acestora.

18) Nu vor fi luate în considerare înscrierile transmise în următoarele condiții:

  • Dacă acestea sunt transmise în afara perioadei de înscriere, conform articolului 3 de mai sus;
  • Dacă acestea au fost efectuate prin tentative de fraudă, ori au fost efectuate cu nerespectarea oricăreia dintre condițiile și termenii Regulamentului;
  • Nu au legatura cu natura și scopul Campaniei, așa cum sunt acestea detaliate în cadrul prezentului Regulament.

 

 

Art. 5 – Responsabilitate

28) Organizatorul nu își asumă responsabilitatea și nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor.

29) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a regulilor din prezentul Regulament sau orice alte tentative care ar putea afecta derularea prezentei campanii și/sau  imaginea acestei Campanii.

30) Organizatorul Campaniei nu va avea nicio răspundere și nu va putea fi implicat în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra Premiului primit, cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către Participant în legătură cu aceasta Campanie.

31)  În eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

a.                 Nicio eroare în datele furnizate de către Castigatori; acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor.

b.                 Erori cauzate de folosirea incorectă a computerului/dispozitivului personal de către Participant (întreruperea sursei electrice a computerului/dispozitivului personal de pe care se face achiziționarea, înscrierea, etc.; erori date de sistemul de operare instalat pe computer; erori date de virusarea sistemului de operare al computerului/dispozitivului personal; erori date de folosirea cu rea voință a tehnologiei de către Participant în scopul de a manipula rezultatele înscrierii și participării la campanie);

c.                 Situațiile în care anumite persoane înscrise în Campanie sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la Campanie, dacă aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita;

d.                 Eventualele dispute între Participanți legate de drepturile asupra adreselor de e-mail.

e.                 Imposibilitatea unui Participant de a beneficia de premiu din cauza nerespectării în integralitate a Regulamentului Campaniei și/sau din cauza numelui și/sau prenumelui și/sau a datelor eronate transmise.

32) Aceste circumstanțe se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Campaniei. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice si / sau întreruperilor care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet, și / sau a echipamentelor de calcul, și / sau a aplicațiilor furnizorului de Internet/plată, și / sau nefunctionarea / funcționarea defectuoasă a e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul Participantului, cauzata de probleme tehnice, și / sau de trafic intens pe Internet, în general, sau pe pagina web, în special, sau de ambele tipuri de probleme, și / sau defecțiuni tehnice ale operatorilor de telefonie sau de plată.

33) Participantii acceptă în mod expres, neechivoc și definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința Castigatorilor, precum și a calendarului ulterior al Campaniei sau a altor schimbări legate de implementarea Campaniei. Organizatorul are dreptul de a descalifica orice Participant care nu respecta Regulamentul Campaniei sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Campaniei. Participantii se obliga, de asemenea, sa pună la dispoziția Organizatorului toate datele de contact relevante.

34) Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influența principiul conform căruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial și care va fi desemnată prin programul simpliers.com, în mod aleatoriu. Din momentul primirii premiului de către câștigător, Organizatorul este eliberat de orice obligație față de Participantul castigator si fata de toti ceilalti participanti. 

 

Art. 6 - Litigiile și legea aplicabilă

35) Eventualele litigii apărute între Organizator, pe de o parte, și oricare dintre Participanți, pe de altă parte, se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta cale nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanța competentă din municipiul Cluj-Napoca, în conformitate cu dreptul comun.

36) Legea aplicabilă este legea română.

Art. 7 – Taxe și impozite

37) Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiile acordate câștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art. 110 alin. (1) din Codul Fiscal aprobat prin Legea numărul 227 din 2015, cu modificările și completările ulterioare, orice alte obligații de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

 

Art. 8. – Prelucrarea datelor cu caracter personal

38) Organizatorul se obligă să respecte legislația privind protecția datelor cu caracter personal pe Durata Campaniei. Astfel, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la prezenta Campanie și să le utilizeze conform prezentului Regulament și legislației în vigoare. Prin participarea la Campanie, Participanții consimt ca Organizatorul să colecteze, să înregistreze, să organizeze, să stocheze, să extragă, să consulte, să utilizeze, să transfere sau să proceseze în orice alt mod, în conformitate cu prevederile legale datele cu caracter personal.

39) Prezentul capitol al regulamentului se completează cu prevederile privind protecția datelor cu caracter personal din Politica de confidențialitate pe care clientul le acceptă prealabil înscrierii în Campanie. Datele cu caracter personal ale participanților la Campanie vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în conformitate cu Politica de confidențialitate UNTOLD.

40) Categoriile de date cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, precum și scopul colectării și prelucrării sunt cele menționate în acordul de prelucrare date cu caracter personal asupra căruia participanții la Campanie au consimțit în mod expres, în relația cu UNTOLD, prin acceptarea Politicii de confidențialitate.

41) Participanții au, în relație cu operatorul/împuterniciții acestuia, drepturile conferite de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul la opoziție la colectarea și prelucrarea datelor personale, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

42) Prin acceptarea prezentului Regulament, Participanții iau la cunoștința faptul că le sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra acestora, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a se adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor lor.

 

Art. 9 – Încetarea campaniei

43) Prezenta Campanie poate înceta numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forța majoră, inclusiv în cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a o continua.

44) Forța majoră, convenită ca fiind evenimentul imprevizibil și de neînlăturat, petrecut după intrarea în vigoare a prezentului Regulament Oficial și care împiedică partea sau părțile să-și îndeplinească obligațiile contractuale, exonerează de răspundere partea care o invocă, pe durata de existență a cazului de forță majoră.

45) Dacă o situație de forță majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa, împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului Oficial și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art. 1082 și 1083 din Codul Civil. În cazul în care invocă forța majoră, Organizatorul este obligat să comunice existența acestuia participanților la Campanie, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.

 

Art. 10 -  Alte Clauze

46) Deciziile Organizatorului privind campania și promoțiile acordate sunt finale și aplicabile tuturor Participantilor.

47) Premiile neacordate vor ramane în posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

48) Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei. 

 

SEMNĂTURĂ

UNTOLD PRODUCTION

Reprezentant legal

s.s. FERENȚ SEBATIAN-DOREL

UNTOLD RADIO
NOW PLAYING: